GSK-kursus fra Mat C til Mat A (HHX) september-december 2020

Lærer
Peter Harremoës
Rønne Alle 1, st.
2860 Søborg
harremoes@ieee.org
Tlf. nr.: 39 56 41 71
GSK-sekretariat
Nørre Voldgade 34,
Receptionen
1358 København K
gsk_enkeltfag@brock.dk
Tlf.nr.: 33 41 91 00

Studievejleder
Judith Thomsen
Nørre Voldgade 34,
              lok. T-323
jut@brock.dk
Tlf.nr.: 33 41 91 00

SU-vejledning
Receptionen
Nørre voldgade 34
su.gsk@brock.dk
Tlf.nr.: 33 41 91 00
 
  Helpdesk
  helpdesk.brock.dk
  Nørre Voldgade 34,
       lok. T-104
  helpdesk@brock.dk
  Tlf.nr.: 33 41 96 66
Niels Brocks logo
Web: niels.brock.dk
Tlf.: 33 41 91 00 (hovednummer)

Holdnummer

n20gma91

Tid

Første undervisningsdag er 14. september 2020 og sidste undervisningsdag er annonceret  27. november, men ændringer i undervisningstiden kan aftales på holdet. Der er skriftlig eksamen 14. december. Mundtlige eksamener afholdes 7.-9. december. Detaljerede oplysninger om programmet for de enkelte dage ligger på kursets kalender.

Sted

Den normale undervisning foregår i lokale A-012 Niels Brock, H.C. Andersens Boulevard. Mundtlig eksamen bliver i lokale A-108.GSK-sekretariatet befinder sig på Nørre Voldgade 34 ved indgangen. Der kan I henvende jer angående praktiske problemer i forhold til Niels Brock. Skriftlig eksamenslokale bliver Nørre Voldgade 34, h-huset, 1358 København K – lokale: H-huset, festsalen

Møde og fravær

Der er mødepligt til undervisningen. Fremmødet vil blive registreret på timebasis og vil blive indberettet til administrationen via systemet UMS. Hvis du på forhånd ved, at du ikke kan komme til en eller flere timer, bør du skrive det til mig. Fravær skal også meldes til sekretariaet på gsk_enkeltfag@brock.dk Du kan selv følge med i fraværsregistreringerne på www.elevfravaer.brock.dk. Hvis du er uenig i en registrering, skal du senest den følgende dag kontakte mig, så jeg kan rette det. 
Manglende skriftlige afleveringer vil blive indberettet til administrationen. For at kunne i den faglige vurderingssamtale skal man have været studieaktiv. Administrationen udmelder kursister, der ikke har været tilstrækkeligt studieaktive.

Undervisningsmaterialer

Vi benytter i-bøgerne Lærebog i matematik hhx 1-3 af Morten Brydesholt, Grete Ridder Ebbesen og Mads Bo Nielsen. Bøgerne er tilgængelige via Systimes hjemmeside.
Endvidere benyttes Niels Brocks/Systimes undervisningsvideoer.
Formelsamling Vi benytter ministeriets officielle formelsamling, som også må bruges ved skriftlig eksamen i delprøven uden hjælpemidler.

Som supplement bruges følgende noter:

Vektorer af Peter Harremoës, Niels Brock, februar 2020. Som hæfte til udprintning på duplexprinter.
Sandsynlighedsregning og statistik af Peter Harremoës, Niels Brock, april 2013. Som hæfte til udprintning på duplexprinter.
Potens-, eksponential- og logaritmefunktioner af Peter Harremoës, Niels Brock 2020.
Polynomier og Horners skema af Peter harremoës, juli Niels Brock 2019.
Differentialregning af Peter Harremoës, juli Niels Brock 2019.
Sandsynlighedsregning af Mogens Oddershede Larsen, 2009.
Binomialfordelinger af Peter Harremoës, maj 2019.

Hjælpemidler

Medbring altid kvadreret papir, skriveredskaber og lineal. Under kurset og til skriftlig eksamen skal man bruge et CAS-værktøj. CAS står for Computer Algebra System og kan ud over beregninger med tal også udføre symbolske manipulationer. Her på kurset tager vi udgangspunkt i brugen af programmet Geogebra Classic 5. Endvidere skal man have programmet MS Excel installeret. Det er muligt at få en licens gennem Niels Brock. Nogle beregninger kan foretages med en lommeregner eller i-bog.
Jeg har lavet en særlig side med vejledninger i brug af diverse computerprogrammer.

Skriftlige opgaver

Under kursusforløbet skal der afleveres et antal skriftlige emneopgaver. Alle opgaver skal indeholde opgavens navn og navn på den eller dem, som har udarbejdet opgaven samt holdnummer. De enkelte sider i opgaven nummereres og eventuelle bilag skal nummereres. Aflevering sker elektronisk via Mit Niels Brock (Moodle) i filformatet PDF. Opgaven må ikke være delt over flere PDF-filer, og PDF-filen må ikke indeholde mere end én opgave. Rettelserne vil blive uploaded til Moodle.
I løbet af kurset vil der være to typer skriftlige opgaver. Den ene er opgavesæt, som hver vil bestå af et antal gamle eksamensopgaver. Opgavenumre fremgår af kalenderen. Derudover skal der afleveres 6 emneopgaver, og den mundtlige eksamensopgave vil tage udgangspunkt i en af emneopgaverne.
Emneopgave
Emneopgave 1
Emneopgave 2
Emneopgave 3
Emneopgave 4
Emneopgave 5
Emneopgave 6
Emneopgave 7
Emneopgave 8
Emneopgave 9
Her er et link til de planlagte eksamensspørgsmål.

Supplerende materiale

Pensum består af kernestof og supplerende stof. Kernestof er det, som man kan komme til skriftlig eksamen i. Supplerende stof omfatter blandt andet hvad vi gennemgår i timerne, uanset om det står i bogen. Det omfatter endvidere beviser, som ikke er en del af skriftlig eksamen.  Ved mundtlig eksamen bliver der i lige høj grad eksamnineret i kernestof og supplerende stof.

Lektiecafé/matematikcenter

Organisationen Matematikcenter afholder lektiecafé på Niels Brocks afdeling på Linnégade 2 hver mandag kl. 15.30-17.30. Matematikcenter afholder også lektiecafeer andre steder i København og i resten af Danmark. Detaljer kan ses på www.matematikcenter.dk . Endvidere afholder matematikcenter online lektiecafeer på www.webmatlive.dk tirsdage, onsdage og søndag19.30-21.30.

Eksamen

Kurset afsluttes med en mundtlig og en skriftlig eksamen. Kurset er bestået, hvis gennemsnittet af de to eksamenskarakterer er mindst 2. I vil modtage jeres eksamensbevis via E-boks incl. den skriftlige karakter senest en måned efter den skriftlige eksamen har været afholdt.

Mundtlig eksamen

Mundtlige eksamener var planlagt til 7.-9. december. Mundtlig eksamen vil finde sted i lokale A-108. På kalenderen vil jeg lægge foreløbig liste over hvornår de enkelte af jer skal til mundtlig eksamen. I er velkomne til at bytte eksaminationstidspunkter med hinanden. Hvis I bytter, skal I straks sige det til mig, hvorefter jeg retter i kalenderen. I bør komme mindst 1/2 time før I skal trække jeres spørgsmål. Hvis I bliver forhindret i at komme til eksamen eller forsinkede, skal I strakt skrive en e-mail til sekretariatet på gsk_enkeltfag@brock.dk med kopi til mig på harremoes@ieee.org. Hvert eksamensspørgsmål vil bestå af 2 på forhånd kendte delspørgsmål samt et bilag, som I først får at se, når I trækker jeres spørgsmål.

  1. Første delspørgsmål vil indeholde en henvisning til en af emneopgaverne og her skal man gennemgå relevant teori incl. beviser.
  2. Andet delspørgsmål vil typisk være en forholdsvis konkret beregning.
  3. Bilaget kan være en opgave, et diagram, et billede eller en fysisk genstand. Man skal selv kunne relatere bilaget til det matematik, der er gennemgået på kurset. Bilaget kan også omhandle småemner, som der ikke er skrevet emneopgaver om eller emner, som relaterer til forberedelsesmaterialet.

Eksaminationstiden er 30 minutter incl. evaluering, og der er 30 minutters forberedelsestid. Straks efter eksaminationen vil I få jeres mundtlige karakter at vide, og den vil efterfølgende blive tilsendt via E-boks.

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Den skriftlige eksamen afholdes mandag den 14 december kl.  9.00-14.00. Skriftlig eksamen vil foregå i festsalen i H-huset, Nørre Voldgade 34, h-huset, 1358 København K. Der vil være strømforsyning tilgængeligt. Husk at medbringe fotoidentifikation samt jeres holdnummer: n20gma91.
Opgavesættet indeholder en delopgave, som skal besvares inden for den første time uden andre hjælpemidler end skriveredskaber og den officielle formelsamling. Endvidere er der en delopgave, som besvares med brug af hjælpemidler. Begge delopgaver uddeles ved prøvens start. Besvarelse af delprøven uden hjælpemidler afleveres i papirformat senest kl. 10.00, hvorefter hjælpemidler må tages frem. Elektroniske datasæt hentes via MitNielsBrock (Moodle). Besvarelsen af delprøven med hjælpemidler afleveres elektronisk via netprøver.dk . Under delprøven med hjælpemilder er de eneste internetsider man må tilgå MitNielsBrock (Moodle), Systimes hjemmeside og netprøver.dk .
De letteste (ca. 8) af opgavesættets delspørgsmål vil være markeret med en grøn pil. Hvis man kan besvare disse delspørgsmål korrekt, så består man den skriftlige eksamen.

Gamle eksamensopgaver

I forbindelse med undervisningen vil vi regne nogle af de tidligere eksamensopgaver. Den bedste måde at udnytte de gamle eksamensopgaver består i at regne dem under eksamenslignende forhold i tiden op til den skriftlige eksamen.

Opgavesæt fra Mat A

Opgavesæt
Datasæt
Forberedelsesmateriale
Besvarelse
Bemærkninger
December 2020
autoudstyr
corona
Hypotesetest
forberedelsesmateriale2020.xlsx
Besvarelse med GeoGebra

August 2020
oyster
skoda
Hypotesetest
forberedelsesmateriale2020.xlsx

Besvarelse med TI-nspire.
Maj 2020
branche
sort_arbejde
Hypotesetest
forberedelsesmateriale2020.xlsx
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire.
Vejledende sæt 2
hotels
firmaer
Partielle afledte
Rettelsesblad
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire
I forberedelsesmaterialet omtales diskriminanten, men den korrekte betegnelse er determinanten (eller Hessianten)
Vejledende sæt 1
ejerlejligheder
levealder
Partielle afledte
Rettelsesblad
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire
I forberedelsesmaterialet omtales diskriminanten, men den korrekte betegnelse er determinanten (eller Hessianten).

Nedenstående opgavesæt følger læreplanen fra 2010. Disse opgavesæt indeholder ikke opgaver om multipel regression og henviser ikke til noget forberedelsesmateriale.

Opgavesæt
Datasæt
Besvarelse
Bemærkninger
December 2019
nuuk
radio
Besvarelse med GeoGebra
Der er en fejl i opgave 7, idet enheden i opgaven skifter fra kg til stk.
August 2019
mobiltelefon
motion
Besvarelse med TI-nspire

Maj 2019
autocamper
lyst
stress
Besvarelse med TI-nspire

December 2018
hygge
philip
Besvarelsen med GeoGebra
I opgavesættet er y-aksen forkert indtegnet i opgave 2.
August 2018
levealder
revisor
Besvarelse med TI-nspire
Maj 2018
travel
bilferie
Besvarelse med GeoGebra

December 2017
valg
oliefyr
Besvarelse med GeoGebra

August 2017
dagligvarer
meat
Besvarelse med TI-nspire
Maj 2017
hotels
vaskemaskine
Besvarelse med GeoGebra
Skraveringen i Opg. 11 er misvisende. Opg. 12A er uklart formuleret.
December 2016
fastfood
regional
Besvarelse med GeoGebra

August 2016
madpakker
omkostninger
TANF
Besvarelse med GeoGebra

Besvarelse med TI-nspire
Maj 2016
liggetider
arbejdslyst
beer
Besvarelse med GeoGebra

December 2015
laptop
pizza
Besvarelse med GeoGebra
August 2015
rengoering
unibrew
Besvarelse med GeoGebra

Maj 2015
sommerferie
vaskepulver
finanskrise
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire
December 2014 biavl
salgspris
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire
August 2014
vindenergi
demand
loennedgang
Besvarelse med GeoGebra

Maj 2014 rejer
familier
ekspeditioner
Besvarelse med GeoGebra

Besvarelse med TI-nspire.
December 2013
fakturering
film
golf
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire
August 2013
aktiekurs
maelkeindvejning
pension
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire
Maj 2013 NBA
ISS
Besvarelse med GeoGebra Besvarelse med TI-nspire
Vejledende sæt 2
afs-pris
alder
husholdning
maskindele
Besvarelse med GeoGebra
Filerne afs-pris og husholdning er ikke i det korrekte Excel-filformat.
Besvarelse med TI-nspire
Vejledende sæt 1
grænsehandel
folketingsvalg
Besvarelse med GeoGebra Besvarelse med TI-nspire

Nedenstående opgavesæt indeholder opgavetyper, som ikke bliver stillet under den nu gældende ordning. Som bemærkninger har jeg anført hvilke opgaver, der ikke er relevante mere. Hvis alle opgaver laves, bør sættene kunne løses på 60 min. uden hjælpemidler og 240 min. med hjælpemidler. Jeg har anført, hvor meget tid man må bruge, hvis de gamle opgavetyper springes over. De gamle eksamensopgavesæt indeholder opgaver om vektorer, men I kan kun blive eksamineret i vektorregning ved mundtlig eksamen.

Opgavesæt Besvarelse Bemærkninger
2012 august Besvarelse Opg. 1 uden hj. samt Opg. 2 med hj. udgår. 48 + 212 min.
2012 juni Besvarelse Til opgavesættet hører et rettelsesark. Opg. 2 uden hj. samt Opg. 2 udgår. 48 + 200 min.
2011 december Besvarelse Opg. 2 med hj. udgår. 60 + 200 min.
2011 august Besvarelse Opg. 1 og 2 uden hj. samt Opg. 2 med hj. udgår. 36 + 212 min.
2011 maj Besvarelse Opg. 1 og 3 uden hj. Opg. 2 med hj. udgår. 36 + 212 min.
2010 december Besvarelse Opg. 1 og 4 uden hj. samt Opg. 2 med hj. udgår. 36 + 212 min.
2010 august Besvarelse Opg. 1 og 5 uden hj. samt Opg. 2 og 8A med hj. udgår. 36 + 212 min.
2010 maj Besvarelse Opg. 1 med hj. udgår. 60 + 212 min.
2009 december Besvarelse Opg. 1 uden hj. og Opg. 1 med hj. udgår. 48 + 200 min.
2009 august Besvarelse Opg. 1 og 3 uden hj. samt Opg. 1 med hj. udgår. 36+ 212 min.
2009 maj Besvarelse Opg. 2 og 4 uden hj. samt Opg 1 med hj. udgår. 36+200 min.
2008 august Besvarelse Opg. 1 og 5 med hj. udgår. 60+150 min.
2008 maj Besvarelse Opg. 1 uden hj. samt Opg. 2 og 5 med hj. udgår. 48+165 min.

Opgavesæt fra Mat B

Disse opgavesæt indeholder en del statistikopgaver med elektroniske datasæt, som er gode at træne på. Det er i hovedsagen de samme opgavetyper som på A-niveau men B-opgaverne er oftest noget lettere og mere standardiserede.

Opgavesæt
Datasæt
Besvarelse
Bemærkninger
Maj 2018 turist
gris
cactus
Besvarelse med GeoGebra Der var en fejl i ministeriets datafil. Her linkes til en fil, hvor fejlen er rettet.
December 2017 alfa
olie
oms
Besvarelse med GeoGebra
August 2017 hvede
frokost
bar
Besvarelse med GeoGebra Besvarelse med TI-nspire
December 2016
elforbrug
skiferie
Besvarelse med GeoGebra

August 2016 bilpriser
deteilhandel
forsinkelser
Besvarelse med GeoGebra
Maj 2016 oktoberfest
motorcykler
Besvarelse med GeoGebra
December 2015 fossil
internet
koncert
Besvarelse med GeoGebra
August 2015
straf
tivoli
Besvarelse med GeoGebra
Maj 2015 db
salgspris
storebaelt
Besvarelse med GeoGebra
December 2014 anciennitet
avis
marketing
Besvarelse med GeoGebra
August 2014 udfordring
campingvogn
Besvarelse med GeoGebra  Besvarelse med TI-nspire
Maj 2014
rejsekort
fritidshuse
Besvarelse med GeoGebra Besvarelse med TI-nspire
December 2013 experimentarium
kunder
pension
Besvarelse med GeoGebra
Besvarelse med TI-nspire
Maj 2013
Biograf
fitnessdk
Besvarelse med GeoGebra Besvarelse med TI-nspire
December 2012 bilforsikring
elektronikkæde
Besvarelse med GeoGebra
 
I datafilen bilforsikring er der en fejl i anden kolonneoverskrift.
Besvarelse med TI-nspire
August 2012 Kina
Reparationstid
Taxa
Besvarelse med GeoGebra
Alle datafilerne er i Excel 2007 format.
Besvarelse med TI-nspire
Juni 2012
Dankorttransaktioner
Ecco
Handel
Besvarelse med GeoGebra

Links

Bekendtgørelse for Matematik A.
Binomialkoefficienter lavet af Yang Hui (1238–1298). Dette trekantsdiagram kaldes også Pascals trekant efter Blaise Pascal (1653). Denne metode til at beregne binomialkoefficienter har dog være kendt allerede omkring 2. århundrede før vor tidsregning.
Eksakt konfidensinterval for andel GeoGebra arbejdsark til beregning af det eksakte konfidensinterval for sandsynlighedsparameteren i en binomialfordeling. Arbejdsarket kan bruges online eller downloades, så det også kan bruges off-line.
Ellipse Video, som viser en metode til at tegne en ellipse ledsaget af musik fra det skotske højland.
GeoGebra Dette program er egnet til at lave geometriske konstruktioner. Det er et Java-program og kan derfor både køre under Windows, Linux og Mac. Programmet er gratis.
Keglesnit
LYX Dette gratis program giver en grafisk brugerflade til at lave dokumenter med mange matematiske formler. LyX bruger programmet MikTeX, som vil blive installeret automatisk, når LyX installeres. MikTeX er en programpakke til at kompilere filer skrevet med LaTeX-koder, hvilket er det filformat, som LyX også bruger. LyX findes i varianter til henholdsvis Windows, Linux og Mac.
FollowYou Vejledning til Niels Brocks printersystem.
Konfidensinterval for regressionskoefficient GeoGebra arbejdsark til beregning af konfidensintervaller of hældning af regressionslinjer. Arbejdsarket kan bruges online eller downloades, så det også kan bruges off-line.
MatematikFessor Site som indeholder hele folkeskolens og store dele af gymnasiets matematikpensum. Sitet indeholder også opgaver.
Open Office Gratis pakke af kontorprogrammer, som indeholder samme komponenter som Microsofts officepakke.
PicPick Windowsprogram, der gør det lettere at tage skærmbilleder. Programmet indeholder tastaturgenveje, som tager billede af henholdsvis hele skærmen, det aktive vindue eller et markeret område.
PDF-Creator Dette Windows program giver en virtuel printer til din computer. Hvis du udskriver til denne printer, vil der blive dannet en fil i PDF-format.
IlovePDF Denne hjemmeside indeholder en funktion, som kan kombinere et antal PDF-filer til en enkelt PDF-fil. Man behøver ikke at installere noget på sin egen computer.
Peters undervisningsside Side med diverse filer og links af relevans for min undervisningsvirksomhed.
Sandsynlighedsregning af Mogens Oddershede Larsen.
Statistiske Grundbegreber Af Mogens Odderhede Larsen. Dette undervisningsmateriale gennemgår vores pensum (plus noget, som ligger ud over pensum) betydeligt grundigere end vores lærebog gør. I undervisningsmaterialet bruges TI-nspire som CAS-værktøj.
Undervisningsbeskrivelse
Wolfram Alpha Speciel søgemaskine, hvor man kan indtaste spørgsmål.